Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Werkwijze Kinderen-Eerst-Maasgouw

KEMfoto

Bij een hulpvraag waarbij multidisciplinaire hulp (ergotherapie, logopedie, diëtetiek, podotherapie c.q. kinderfysiotherapie) geïndiceerd is, is het mogelijk een centrale aanmelding te doen. Dit kan via e-mail of telefonisch.

Bij een centrale aanmelding zal gestreefd worden naar het afnemen van één intakegesprek en één anamnesegesprek door één van de therapeuten om zo de hulpvraag te verduidelijken. Zo nodig worden vragenlijsten aangeboden of wordt een korte observatie gedaan. Deze intake zal resulteren in een verduidelijking van de hulpvraag, waarvan de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de betreffende therapeuten. Het kinderen-eerst-team overlegt gezamenlijk welke prioriteiten worden gesteld, hoe het behandeltraject eruit kan zien en welke therapeuten op welke manier betrokken kunnen worden. Uiteraard hebben ouder(s) tijdens het intakegesprek en de vervolgbehandeling alle ruimte om hun wensen of de wensen van het kind kenbaar te maken, waarop de behandeling zo nodig kan aansluiten. Het kind en/of zijn omgeving staat ten slotte centraal.

Als eerstelijns therapeuten streven wij naar een snelle dienstverlening: het kind zal binnen twee weken na aanmelding ingepland worden. Tevens zal er sprake zijn van een snelle terugkoppeling, zowel naar de ouders als naar de verwijzend arts.

Waar de behandeling plaatsvindt, is afhankelijk van de hulpvraag en de vraag van de verwijzend arts. Het kan zijn dat het kind thuis wordt behandeld, dan wordt het kind door één of meerdere therapeuten thuis bezocht. Het kan ook zijn dat een kind wordt uitgenodigd bij één of meerdere therapeuten in de particuliere praktijk. In sommige situaties bezoekt de therapeut, in overleg met de ouders, de school van het kind.

De arts die het kind verwezen heeft wordt altijd geïnformeerd over de onderzoeks- en therapieresultaten. Indien nodig neemt de behandelend therapeut contact op met andere paramedici. In dat geval wordt hiervoor altijd vooraf de toestemming van de ouder(s) gevraagd.

Verwijzing voor het Kinderen-Eerst-Maasgouw team

Indien een arts gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines noodzakelijk acht, dan kan het kind worden verwezen naar het Kinderen–Eerst-team. Samen met de ouder(s), de verwijzend arts en betrokken therapeuten wordt bekeken wat de hulpvraag is en hoe de behandeling er uit komt te zien.
In onderstaand schema is een voorbeeld geschetst hoe een aanmelding en behandeling er uit zou kunnen zien.

Diagram

Voor de behandeling van de ergotherapeut en logopedist heeft het kind, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist (neuroloog, kinderarts of KNO-arts). In principe wordt het onderzoek en/of de behandeling van logopedie volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. De fysiotherapeut, podotherapeut en diëtist zijn vrij toegankelijk. Hiervoor hoeft geen verwijzing aangevraagd te worden. Voor de fysiotherapeut en podotherapeut kan per verzekering de vergoeding verschillen. Hier dient u zelf navraag naar te doen bij uw zorgverzekeraar. Diëtetiek wordt 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt er meer vergoed.

Kinderen Eerst Maasgouw

Kinderen Eerst Maasgouw is een samenwerkingsverband voor kinderen die behandeling nodig hebben van meerdere therapeuten. Wanneer een kind wordt verwezen naar een ergotherapeut, diëtist, podotherapeut, logopedist en / of kinderfysiotherapeut, dan heeft u de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar geschikte therapeuten. Voor het kind is het echter belangrijk dat de therapieën goed op elkaar afgestemd worden, dat de therapeuten rekening met elkaar houden en zo nodig overleggen over het kind. Hiervoor kunt u sinds kort in Maasgouw terecht bij het "Kinderen Eerst Maasgouw" team.

Als team zijn wij continu bezig met het leveren van de meest efficiënte zorg voor u als cliënt. Door onze intensieve samenwerking met o.a. een gezamenlijk zorgdossier kunnen wij voor elk kind de beste mogelijkheden en kansen in kaart brengen. Wij stellen een effectief behandelplan op zodat het kind uiteindelijk op de hoogst haalbare manier kan participeren in zijn / haar leefomgeving of de maatschappij. Wij streven naar hoge kwaliteit in ons handelen en proberen dit o.a. te bewerkstelligen door onze kennis en expertise uit te breiden met voortdurende bij- en nascholing.